INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA - Kulturni Centar Jagodina

Kulturni Centar Jagodina>>> Zvanična Internet Prezentacija <<<Mesec: Godina:

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

 Na osnovu čl. 4, 5. i 6. Uredbe o sprovođenju internog konkursa ("Sl. glasnik RS", br. 17/2016), Kulturni centar „Svetozar Marković“ iz Jagodine dana 02.12.2016. godine oglašava
INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA
I Organizacioni oblik u kome se radna mesta popunjavaju:
Kulturni centar „Svetozar Marković“ Jagodina.
II Radno mesto koje se popunjava:
Naziv radnog mesta, organizacione jedinice u kojoj je radno mesto sistematizovano i broj izvršilaca: Ugostiteljski radnik: konobar u Bifeu 1 u zgradi Gradske uprave Jagodine i konobar u Bifeu 2 u zgradi Gradske inspekcije Jagodine.
Opis poslova: - obavlja ugostiteljske radnje po nalogu menadžera;
- prima porudžbine, izdaje i naplaćuje po fiskalnom računu piće i druge proizvode iz asortimana, korisnicima usluga ;
- obavezno kuca fiskalni račun i predaje ga korisniku usluge prilikom isporuke porudžbine;
- menja traku na fiskalnoj kasi;
- konobar odgovara finansijski za naplaćene usluge do predaje pazara;
- materijalno je odgovoran za izdata pića i druge artikle;
- konobar po završetku smene radi dnevni izveštaj i isti predaje uz pazar;
- blagovremeno prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, uređajima, fiskalnoj kasi i drugoj opremi;
- održavanje i držanje urednim stolova, stolica, stolnjaka, pepeljara i drugog inventara;
- odgovara za ličnu higijensko – sanitarnu ispravnost;
- obavlja i druge poslove određene zakonom, statutom, opštim aktom i po nalogu direktora.
Uslovi: II ili III stepen stručne spreme
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje veština neophodnih za obavljanje poslova pripreme i služenja kafe, čajeva i drugih napitaka za potrebe Bifea (provera praktičnim radom), veština komunikacije (proveriće se usmeno).
III Mesto rada: Bife 1 u Gradskoj upravi Jagodine i Bife 2 u Gradskoj inspekciji Jagodine.
IV Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče 02.12.2016. godine i ističe 19.12.2016. godine.
V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Marija Milojević- Racić, telefon: 064/8-197-840 e-mail: kultcentar@gmail.com.
VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Kulturni centar „Svetozar Marković“ Jagodina, Kneginje Milice broj 25, sa naznakom: "za interni konkurs" i navodom radnog mesta za koje se prijava podnosi.
VII Datum oglašavanja: 02.12.2016. godine.
VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:
Overena fotokopija svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili trećem stepenu stručne spreme

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proveravane u prostorijama Kulturnog centra „Svetozar Marković“, ulica Kneginje Milice broj 25 počev od 26.12.2016. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pismenim putem.
X Pravo učešća na internom konkursu:
Na internom konkursu imaju pravo da učestvuju samo zaposleni na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - u organima jedinice lokalne samouprave, javnim službama, javnim preduzećima, pravnim licima osnovanim od strane tih preduzeća, privrednim društvima i drugim organizacijama koje u sistemu lokalne samouprave imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno zaposlene čije se plate, odnosno zarade finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave.
Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Kulturnog centra „Svetozar Marković“ Jagodina.
Interni konkurs objavljen je na internet stranici i oglasnoj tabli Kulturnog centra „Svetozar Marković“ i na oglasnoj tabli Skupštine grada Jagodine.


Arhiva vesti...


Kulturni Centar Jagodina © Agencija Autentik     Ukupno Poseta: 241       Danas: 65       Juče: 127                 ЋИРИЛИЦА